REGULAMIN ORGANIZACYJNY PLACÓWKI

OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ TYPU SOCJALIZACYJNEGO

W WOŁOWIE

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Wołowie działa na podstawie :

 1. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.)
 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720).

§ 2

 1. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego z siedzibą w Wołowie przy ul. Kościuszki 27 jest placówką instytucjonalnej pieczy zastępczej.
 2. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego zwana w dalszej części regulaminu Placówką, realizuje zadania z zakresu opieki doraźnej i całodobowej.
 3. Limit miejsc w placówce wynosi 14.
 4. Placówka ma charakter koedukacyjny i przeznaczona jest dla wychowanków w wieku powyżej 10 roku życia wymagających szczególnej opieki lub mających trudności w przystosowania się do życia w rodzinie.
 5. Umieszczenie dziecka poniżej 10 roku życia w Placówce jest możliwe w wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan jego zdrowia lub dotyczy to rodzeństwa.
 6. Główne cele:
  1. przyjmowanie dzieci w nagłych sytuacjach kryzysowych,
  2. zapewnienie doraźnej, całodobowej opieki realizowanej w warunkach poszanowania praw dziecka, w standardach przewidzianych przepisami prawa,
  3. działanie na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego, podtrzymywanie więzi rodzinnych,
  4. umożliwienie kształcenia dostosowanego do wieku i możliwości rozwojowych dziecka,
  5. opracowanie diagnozy stanu psychofizycznego i sytuacji życiowej dziecka oraz ustalenie wskazań do dalszej pracy z dzieckiem,
  6. zapewnienie zajęć wychowawczych i innych specjalistycznych uzależnionych od potrzeb dziecka, przygotowujących do życia społecznego,
  7. w przypadku bezskuteczności działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny, przygotowanie i przekazanie dzieci do zastępczych form wychowania rodzinnego lub odpowiednich placówek.

Rozdział II

Funkcjonowanie placówki, kierowanie i przyjmowanie dzieci

§ 3

 1. Placówka zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne.
 2. W Placówce prowadzone są zajęcia dostosowane do aktualnych możliwości i potrzeb przebywających dzieci.
 3. Placówka zapewnia możliwość realizacji obowiązku szkolnego na odpowiednim poziomie edukacyjnym.

§ 4

 1. Skierowania do Placówki w porozumieniu z dyrektorem placówki wydaje powiat właściwy do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka.
 2. Podstawą skierowania do Placówki jest orzeczenie sądu.

§ 5

 1. Przyjmowanie dzieci do Placówki odbywa się przez całą dobę.
 2. W Placówce prowadzona jest ewidencja wszystkich przyjętych dzieci.
 3. Procedura przyjęcia dziecka do Placówki:
  1. rozmowa wstępna z dzieckiem przeprowadzana w celu wyjaśnienia jego sytuacji oraz złagodzenia napięcia emocjonalnego,
  2. analiza dokumentacji dostarczonej przez osoby doprowadzające dziecko,
  3. wywiad z osobą doprowadzającą dziecko,
  4. w miarę potrzeb konsultacja zdrowotna i zabiegi sanitarno – higieniczne,
  5. założenie dokumentacji indywidualnej dziecka,
  6. spisanie rzeczy osobistych dziecka,
  7. zapoznanie z regulaminem placówki, a w szczególności prawami i obowiązkami dziecka.
 4. O przyjęciu dziecka Placówka powiadamia rodziców, opiekunów prawnych, PCPR, właściwy sąd oraz MOPS w Wołowie
 5. W Placówce dziecko pozostaje do czasu powrotu do domu rodzinnego lub przekazania pod opiekę właściwych osób lub innych instytucji.

Rozdział III

Zasady sprawowania opieki, praca wychowawcza, organizacja zajęć wychowawczych

§ 6

 1. Praca opiekuńczo – wychowawcza odbywa się według ustalonego półrocznego harmonogramu.
 2. Harmonogram pracy opiekuńczo-wychowawczej opracowują wychowawcy placówki z uwzględnieniem potrzeb i predyspozycji dzieci umieszczonych w placówce.
 3. Podstawowymi zadaniami w zakresie opieki nad wychowankami są:
  1. zapewnienie poczucia bezpieczeństwa,
  2. poszanowanie podmiotowości,
  3. zapewnienie dostępnego przez całą dobę wyżywienia dostosowanego do potrzeb rozwojowych dziecka,
 4. utrzymanie dobrego stanu zdrowia dziecka, zapewnienie ubezpieczenia, opieki medycznej, zaopatrzenia w leki, kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
 5. zapewnienie odpowiedniego wyposażenia w odzież, obuwie, środki higieny osobistej i inne przedmioty indywidualnego użytku,
 6. zapewnienie pomocy specjalistycznej,
 7. umożliwienie realizacji zabiegów higieniczno-sanitarnych,
 8. tworzenie warunków do prawidłowego rozwoju fizycznego.
 9. czynności dnia codziennego -sprzątanie, pranie , prasowanie, dokonywanie zakupów itp.

§ 7

 1. Wychowawca, któremu dyrektor placówki powierzył kierowanie procesem wychowawczym dziecka opracowuje plan pomocy dziecku we współpracy z asystentem rodziny oraz innymi specjalistami.
 2. Wychowawca utrzymuje kontakt z rodziną dziecka i umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi.
 3. Wychowawca podejmuje współpracę z instytucjami zajmującymi się sprawami dziecka.
 4. Wszyscy wychowawcy zatrudnieni w Placówce pomagają przy realizacji planu pomocy dziecku.
 5. Praca wychowawcza polega na:
  1. rozpoznaniu sytuacji dziecka, jego stanu fizycznego i psychicznego, postępów w nauce,
  2. włączeniu dziecka do aktywnego życia w grupie rówieśniczej,
  3. tworzeniu warunków wszechstronnego rozwoju,
  4. uczeniu odpowiedzialności i przygotowaniu do samodzielności,
  5. organizowaniu czasu wolnego,
  6. wychowaniu społecznym i uczeniu poszanowania tradycji,
  7. realizowaniu potrzeb edukacyjnych i pomocy w nauce,
  8. umożliwieniu wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka poprzez rozwijanie i wzmacnianie cech pozytywnych, przy jednoczesnym osłabianiu cech negatywnych,
  9. prowadzeniu zajęć psychoedukacyjnych oraz profilaktycznych dla grupy wychowawczej,
  10. kształtowaniu u dzieci nawyków higienicznych, prozdrowotnych oraz nauce podstawowych czynności życia codziennego – prania, sprzątania robienia zakupów itp.

§ 8

 1. Zajęcia organizuje się dla dzieci w przypadku występowania zaburzeń w zachowaniu, trudności w nauce, niepowodzeń szkolnych uwarunkowanych zaniedbaniami wychowawczymi.
 2. Zajęcia organizowane są również dla dzieci z określonymi potrzebami w zakresie edukacji, przygotowania do samodzielnego życia, wyboru zawodu.
 3. Zajęcia organizowane są indywidualnie lub grupowo w Placówce lub poza nią.

 

 Rozdział IV

Zespół do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka

§ 9

 1. W Placówce działa Zespół do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka, zwany dalej Zespołem.
 2. Zespół dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka w celu:
  1. ustalania aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka;
  2. analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną;
  3. uaktualnienia planu pomocy dziecku
  4. monitorowania procedur adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą przysposobienie;
  5. oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb;
  6. oceny możliwości powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia go w rodzinnej pieczy zastępczej;
  7. informowania sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w placówce działającej na podstawie przepisów o systemie oświaty, działalności leczniczej lub pomocy społecznej.
 3. W skład Zespołu wchodzą w szczególności:
  1. dyrektor, pedagog/psycholog, wychowawca przygotowujący plan pomocy dziecku,
  2. przedstawiciel organizatora rodzinnej pieczy zastępczej;
  3. asystent rodziny, przedstawiciel ośrodka adopcyjnego, kurator lub w miarę indywidualnych potrzeb dziecka inne osoby prowadzące pracę z rodziną dziecka.
 4. Do udziału w posiedzeniu Zespołu mogą być zapraszani przedstawiciele: sądu właściwego ze względu na miejsce położenia placówki, powiatowego centrum pomocy rodzinie, ośrodka pomocy społecznej, policji, instytucji oświatowych oraz organizacji społecznych statutowo zajmujących się problematyką rodziny i dziecka, a także osoby bliskie dziecku.
 5. Zespół dokonuje oceny sytuacji dziecka w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż co pół roku.
 6. Po dokonaniu okresowej oceny sytuacji dziecka Zespół formułuje na piśmie wniosek dotyczący zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce i przesyła go do sądu.
 7. Zebrania Zespołu są protokołowane.

Rozdział V

Zespół Wychowawców

§ 10

 1. W Placówce powoływany jest Zespół Wychowawców.
 2. Przewodniczącym Zespołu Wychowawców jest Dyrektor Placówki, który zwołuje posiedzenia Zespołu Wychowawców w formie zarządzenia.
 3. Posiedzenia Zespołu Wychowawców odbywają się cyklicznie, raz w miesiącu celem omówienia bieżącej sytuacji Placówki oraz wychowanków.
 4. Zebrania Zespołu Wychowawców są protokołowane.

Rozdział VI

Prawa i obowiązki dzieci.

§ 11

 1. Placówka kieruje się dobrem dziecka i poszanowaniem jego praw.
 2. Dziecko przebywające w placówce ma prawo w szczególności do:
  1. poszanowania godności osobistej,
  2. pobytu w warunkach bezpiecznych wolnych od przemocy fizycznej i psychicznej,
  3. swobodnego kontaktowania się z rodziną lub opiekunami prawnymi o ile sąd nie ograniczył tych kontaktów,
  4. praktyk religijnych,
  5. korzystania z opieki wychowawczej i medycznej,
  6. korzystania z pomocy pracowników placówki,
  7. uzyskiwania informacji na temat swoich dalszych losów,
  8. korzystania z pomieszczeń i urządzeń znajdujących się w placówce,
  9. kontynuowania i rozwoju swoich zainteresowań,
  10. wyrażania własnego zdania,
  11. znajomości swoich praw i obowiązków.

§ 12

 1. Dziecko przebywając w Placówce ma obowiązek:
  1. przestrzegać regulaminów, ustalonych zasad, kultury współżycia w Placówce i poza nią,
  2. realizować obowiązek szkolny,
  3. wykonywać zadnia, które służą jego własnemu rozwojowi i socjalizacji,
  4. współpracować z pracownikami Placówki w zakresie realizacji indywidualnego planu pomocy i planu własnego rozwoju,
  5. uznawać podmiotowość i poszanowanie godności innych osób,
  6. przestrzegać zgodnego współżycia w grupie wychowawczej,
  7. brać udział w organizowanych zajęciach,
  8. szanować mienie Placówki oraz własność prywatną innych dzieci,
  9. dbać o ład i porządek w miejscu pobytu,
  10. przestrzegać obowiązującego w Placówce porządku dnia, który ustala Dyrektor Placówki,
  11. przestrzegać terminowego powrotu z udzielonych przepustek,

§ 13

 1. Dziecku przebywającemu w Placówce nie wolno:
  1. samowolnie oddalać się z Placówki bez zgody i wiedzy wychowawcy,
  2. posiadać żadnych używek

§ 14

 1. Dzieci przebywające w Placówce mogą tworzyć samorząd.
 2. Organizację samorządu określa regulamin uchwalony przez dzieci przebywające w Placówce.
 3. Opiekuna samorządu wybierają dzieci spośród pracowników zatrudnionych w Placówce.

§ 15

 1. Dzieciom przebywającym w placówce przysługuje, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb, wyposażenie w odzież, podręczniki szkolne i inne przedmioty osobistego użytku.

 2. Wyposażenie wymienione w ust.1 powinno stanowić uzupełnienie wyposażenia własnego dziecka.

 3. Dzieciom przebywającym w Placówce zapewnia się właściwą opiekę zdrowotną, odpowiednie świadczenia specjalistyczne, diagnostyczne i rehabilitacyjne.

 4. Placówka opłaca ubezpieczenie zdrowotne dziecka w przypadku potwierdzonego braku ubezpieczenia.

§ 16

 1. Dziecku przebywającemu w Placówce przysługuje kwota pieniężna do własnego dysponowania w wysokości ustalonej na podstawie odrębnych przepisów.

 2. W placówce obowiązuje regulamin przyznawania kieszonkowego na bieżące potrzeby dzieci.

§ 17

 1. Osoba pełnoletnia, która opuszcza Placówkę, zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem.

 2. Szczegółowe zasady udzielania pomocy na usamodzielnienie określają odrębne przepisy.

§ 18

 1. Dzieci przebywające w placówce mogą być nagradzane i wyróżniane poprzez:
  1. pochwałę ustną lub pisemną,
  2. nagrodę rzeczową,
  3. publiczne wyróżnienie w Placówce,
  4. powierzenie odpowiedzialnej funkcji, reprezentowanie placówki na zewnątrz,
  5. przekazanie informacji o wyróżnieniu i otrzymanych nagrodach do instytucji zajmujących się sprawami dziecka.
 2. Dzieci przebywające w placówce mogą być upominane i karane w następujący sposób:
  1. upomnienie ustne lub pisemne,
  2. naganą ustną lub pisemną,
  3. pozbawieniem możliwości udziału w określonej imprezie lub zajęciach,
  4. odwołaniem z pełnionej funkcji w samorządzie,
  5. poinformowaniem instytucji zajmujących się sprawami dziecka o przewinieniach, które były przyczyną udzielenia nagany,
  6. pozbawieniem możliwości wyjść indywidualnych poza teren Placówki,
  7. pomniejszeniem sumy kieszonkowego w danym miesiącu zgodnie z regulaminem.
 3. Dziecko ma prawo odwołania się od niesłusznie, jego zdaniem, udzielonej kary do dyrektora placówki w formie pisemnej.
 4. Dziecko ma prawo do złożenia skargi w kwestii naruszania jego praw do dyrektora placówki lub za pośrednictwem dyrektora do organu prowadzącego.

Rozdział VII

Pracownicy placówki

§ 19

 1. W Placówce zapewnia się obsadę na następujących stanowiskach:
  1. wychowawców w ilości odpowiadającej potrzebie sprawowania całodobowej opieki nad dziećmi,
  2. pedagoga/psychologa,
  3. specjalistów z odpowiednimi kwalifikacjami, jeżeli wynika to z potrzeb dzieci,
  4. pracowników obsługi.
 2. W procesie wychowania i opieki uczestniczą wszyscy pracownicy Placówki.
 3. Pracownikami, bezpośrednio zajmującymi się sprawami dziecka przebywającego w placówce, w zakresie opieki i wychowania są: pedagog/psycholog, wychowawca.
 4. Pracownicy, o których mowa w ust. 3 odpowiadają bezpośrednio przed Dyrektorem za jakość opieki i wychowania, prawidłowość stosowania obowiązujących procedur oraz realizację następujących zadań:
  1. udzielania pomocy dziecku w rozwiązywaniu problemów,
  2. nawiązywania i utrzymywanie kontaktów z rodziną dziecka,
  3. podejmowania działań na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego,
  4. współdziałania z instytucjami zajmującymi się sprawami dziecka,
  5. udziału w pracach Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji dziecka oraz Zespołu Wychowawców,
  6. prowadzenia bieżącej obserwacji dziecka,
  7. prowadzenia obowiązującej dokumentacji, tj. dziennika zajęć wychowawczych, akt osobowych dzieci oraz arkuszy obserwacji dzieci.
  8. doskonalenia metod pracy.

§ 20

 1. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. W czasie nieobecności dyrektora, zastępuje go upoważniona osoba lub pracownik obecny w Placówce podejmujący decyzje w uzgodnieniu z dyrektorem.

§ 21

 1. Na podstawie odrębnego porozumienia obsługę finansowo – rachunkową Placówki prowadzi Starostwo Powiatowe.

§ 22

 1. Do zadań pedagoga w Placówce w szczególności należy:
  1. rozpoznanie sytuacji wychowawczej, opiekuńczej i prawnej dziecka,
  2. kompletowanie dokumentacji indywidualnej dziecka,
  3. opracowanie diagnozy pedagogicznej,
  4. współpraca przy tworzeniu planu pomocy dziecku,
  5. prowadzenie korespondencji w sprawach dzieci,
  6. ewidencjonowanie pobytu dzieci,
  7. utrzymywanie, ewidencjonowanie kontaktów z rodzinami dzieci przebywających w placówce,
  8. nawiązanie i utrzymywanie kontaktów z instytucjami zajmującymi się sprawami dziecka,
  9. prowadzenie ewidencji przepustek i samowolnych oddaleń,
  10. kompletowanie kart udziału dzieci w zajęciach specjalistycznych,
  11. występowanie o skierowania i ewidencjonowanie skierowań do innych placówek,
  12. prowadzenie archiwum z dokumentacją byłych wychowanków,
  13. prowadzenie arkuszy badań i obserwacji pedagogicznych,
  14. opracowanie zaleceń do pracy wychowawczej,
  15. sporządzanie opinii dla sądu i reprezentowanie dziecka przed sądem oraz innymi instytucjami,
  16. prowadzenie zajęć specjalistycznych, zgodnie z przygotowaniem,
  17. przekazywanie dzieci do innych placówek.

§ 23

 1. Do zadań psychologa w Placówce w szczególności należy:
  1. prowadzenie badań psychologicznych,
  2. opracowanie diagnozy psychologicznej,
  3. współpraca przy tworzeniu planu pomocy dziecku,
  4. prowadzenie zajęć specjalistycznych, zgodnie z przygotowaniem,
  5. sprawowanie indywidualnej opieki psychologicznej nad dzieckiem,
  6. wspomaganie dzieci z problemami uzależnień,
  7. utrzymywanie kontaktów z ośrodkami specjalistycznymi,
  8. opracowanie opinii i zaleceń do pracy wychowawczej,
  9. udzielanie porad.

§ 24

 1. Do zadań wychowawcy w Placówce w szczególności należy:
  1. opieka, troska o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,
  2. opracowanie indywidualnego planu pomocy dziecku
  3. praca indywidualna i udzielanie wszechstronnej pomocy dziecku,
  4. prowadzenie karty pobytu dziecka i zapisywanie obserwacji,
  5. organizowanie różnorodnych zajęć grupowych oraz indywidualnych w zależności od potrzeb,
  6. zapewnienie odpowiedniego wyposażenia w rzeczy osobiste, podręczniki do nauki, przybory szkolne, środki higieny, przybory toaletowe,
  7. prowadzenie karty wyposażenia dziecka w odzież i przedmioty własne oraz odzież i przedmioty zakupione ze środków finansowych placówki,
  8. dbałość o czystość i estetykę pomieszczeń, w których przebywają dzieci,
  9. ewidencjonowanie obecności wychowanków,
  10. powiadamianie Policji oraz Sądu o samowolnych ucieczkach dzieci,
  11. wytworzenie w grupie serdecznej rodzinnej atmosfery sprzyjającej prawidłowemu rozwojowi uczuć, koleżeństwa i przyjaźni wśród wychowanków,
  12. kształtowanie w grupie tradycji sprzyjających umacnianiu więzi emocjonalno-uczuciowych.
  13. Koordynowanie zadań porządkowych w placówce – pranie, sprzątanie itp.

§ 25

 1. W zależności od potrzeb w Placówce zatrudnia się specjalistów, osoby uprawnione do prowadzenia zajęć specjalistycznych, terapii.
 2. Zadaniem specjalisty jest opracowanie i prowadzenie zajęć umożliwiających eliminowanie zaburzeń rozwojowych i emocjonalnych dziecka,

§ 26

 1. Szczegółowe zadania poszczególnych pracowników (w tym pracowników obsługi) są zawarte w ich zakresach obowiązków.
 2. Działalność placówki może być wspomagana pracą stażystów oraz wolontariuszy.
 3. Praca wolontariuszy podlega ewidencji i jest nadzorowana przez Dyrektora.

Rozdział VIII

Dokumentacja

§ 27

 1. Dokumentami określającymi zasady funkcjonowania placówki są:
  1. Statut,
  2. Regulamin organizacyjny,
  3. zatwierdzony na dany rok Plan finansowy wydatków i dochodów.
 2. W Placówce prowadzona jest dokumentacja dotycząca ewidencji czasu pobytu dzieci, oraz informacje z okresu przed przybyciem dziecka do Placówki oraz aktualne wyniki badań lekarskich.
 3. W Placówce na bieżąco prowadzi się:
  1. księgę ewidencji dzieci,
  2. dziennik zajęć wychowawczych,
  3. karty zajęć specjalistycznych,
  4. księgę protokołów Zespołu d/s Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka,
  5. księgę protokołów Zespołu Wychowawców,
  6. zeszyt raportów dziennych,
  7. rejestr przepustek,
  8. rejestr ewidencji ucieczek dzieci,
  9. arkusze obserwacji dziecka,
  10. ewidencja kontaktów z rodziną.
  11. rejestr wypłat kieszonkowego w poszczególnych miesiącach.
 4. Dla każdego dziecka przebywającego w Placówce sporządzana jest diagnoza oraz indywidualny plan pomocy, prowadzona jest karta pobytu, karta udziału w zajęciach specjalistycznych, karta ewidencji wyposażenia oraz arkusze badań i obserwacji.
 5. Dokumentacja osobista dziecka zawiera:
  1. orzeczenie sądu,
  2. skierowanie do placówki,
  3. akt urodzenia,
  4. poświadczenie zameldowania,
  5. wywiad środowiskowy z miejsca zamieszkania,
  6. dokumentację szkolną,
  7. dokumentację zdrowotną,
  8. orzeczenia i opinie kwalifikacyjne,
  9. korespondencję w sprawach dziecka,
  10. inne dokumenty dotyczące ważnych zdarzeń w życiu dziecka.

§ 28

 1. Indywidualny plan pomocy dziecku w terminie do 14 dni od daty opracowania diagnozy sporządza wychowawca i przedstawia dyrektorowi do zatwierdzenia.
 2. Indywidualny plan pomocy dziecku modyfikowany jest na bieżąco w zależności od zmieniającej się sytuacji dziecka, jego możliwości psychofizycznych, sytuacji prawnej, rodzinnej oraz procesu wychowawczego, jednak nie rzadziej niż co pół roku.
 3. Karta pobytu dziecka w placówce zakładana jest w dniu przybycia dziecka, a następnie uzupełniana na bieżąco przez cały czas jego pobytu.
 4. Dla każdego dziecka prowadzone są na bieżąco karty obserwacyjne zawierające aktualne spostrzeżenia, obrazujące proces zmian rozwoju psychofizycznego dziecka oraz efekty pracy wychowawczej.
 5. Wychowawcy, pedagog/psycholog ewidencjonują kontakty z rodziną i ze szkołą, podczas całego pobytu dziecka w Placówce.

Rozdział IX

Przepisy końcowe.

§ 29

 1. Rodzice dziecka lub inne osoby zobowiązane do alimentacji ponoszą odpłatność za pobyt i świadczenia w Placówce.
 2. Przekazanie dziecka do innej placówki, realizowane jest przez pracowników Placówki, o ile sąd nie wyda innego nakazu.
 3. W przypadku samowolnego opuszczenia placówki przez dziecko lub niezgłoszenia się w wyznaczonym terminie po usprawiedliwionej nieobecności wychowawca pełniący dyżur w Placówce powiadamia rodziców/opiekunów prawnych, policję.
 4. Dyrektor placówki o samowolnym oddaleniu się wychowanka z placówki informuje właściwy PCPR oraz właściwy sąd w terminie do 7 dni.
 5. Problemy, dotyczące pracy opiekuńczej i wychowawczej, zgłaszane przez pracowników i dzieci, rozwiązuje na bieżąco Dyrektor lub w porozumieniu z dyrektorem organ prowadzący.
 6. Problemy dotyczące merytorycznej działalności Placówki i zasad funkcjonowania, wykraczające poza kompetencje dyrektora, rozwiązuje organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór nad placówką, tj. Wojewoda Dolnośląski.
 7. Z treścią niniejszego regulaminu zapoznaje się pracowników oraz dzieci przebywające w placówce.
Skip to content