O nas

Placówka funkcjonuje od 1 kwietnia 1978 roku, początkowo jako Państwowy Dom Dziecka, a od 2002 roku pod nazwą Powiatowa Wielo-funkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Godzięcinie.
Po nadaniu nowego statutu 11 lutego 2014 roku, zmieniła nazwę i obecnie funkcjonuje jako Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie realizuje zadania z zakresu całodobowej opieki nad dziećmi. Główne cele:

 • zapewnienie opieki, realizowanej w warunkach poszanowania praw dziecka w standardach przewidzianych przepisami prawa,
 • opracowanie diagnozy stanu psychofizycznego i sytuacji życiowej dziecka oraz ustalenie wskazań do pracy z dzieckiem,
 • działanie na rzecz powrotu do domu rodzinnego, podtrzymywanie więzi rodzinnych, pomoc rodzinie w przezwyciężaniu trudności,
 • tworzenie warunków do pełnego rozwoju osobowość i zdobywania umiejętności samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Nadzór nad realizacją standardu wychowania i opieki oraz świadczonych usług sprawuje Wojewoda Dolnośląski. Placówka działa w szczególności na podstawie następujących przepisów: 

 • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2020.920 t.j. z dnia 202.05.25),
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021.305 t.j. z dnia 2021.02.18),
 • Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019 t.j. z dnia 2019.07.11),
 • Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2020.821 t.j. z dnia 2020.05.08),
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej Dz. U. 2011.292.1720 z dnia 2011.12.30),
 • Statutu nadanego uchwałą Nr XL/268/14 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 11 lutego 2014 roku.

   Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza
  Typu Socjalizacyjnego w Wołowie
  ul.Kościuszki 27, 56-100 Wołów

  tel./fax: 71 319 7640
  Organem Prowadzącym placówkę jest Powiat Wołowski
  56-100 Wołów, pl. Piastowski 2 tel. 71 380 59 01
   Skip to content